การปฏิเสธข้อเรียกร้อง

การปฏิเสธข้อเรียกร้อง

ข้อมูลทางกฎหมายและคำบอกกล่าว

ถึงแม้ว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ถูกจัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวัง แต่คณะกรรมาธิการข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Information and Privacy Commission NSW (IPC)) ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาเหล่านี้ปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น หรือครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

IPC ปฏิเสธตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในการรับประกัน การรับรอง หรือการสนับสนุนทั้งหมด ทั้งที่แสดงออกโดยแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดว่าสามารถทำการค้าได้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่มีการละเมิด

นอกจากนี้ IPC ยังไม่รับประกันหรือยอมรับความรับผิดเกี่ยวกับคุณภาพ การนำไปใช้งานหรือความถูกต้องของเนื้อหาด้วย

เนื้อหาที่จัดทำนี้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่า IPC และพนักงานและตัวแทนไม่ต้องรับผิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดด้วยสาเหตุจากการละเลย) ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย  ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สืบเนื่อง หรือพิเศษ ที่เป็นผลมาจากหรือเกิดจากเหตุที่บุคคลใดนำเนื้อหาไปใช้งานหรือเชื่อถือเนื้อหา และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุของความผิดพลาด การละเว้น หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จในเนื้อหาหรืออื่นๆ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องรับผิดชอบในการประเมินเนื้อหาด้วยตนเองและควรตรวจสอบการแถลงข้อความ ถ้อยแถลงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาของผู้ใช้งานดังกล่าว

นอกจากนี้ ถึงแม้เนื้อหานั้นจะถือว่าเป็นความจริงและถูกต้องในวันที่เผยแพร่ แต่การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ IPC จะไม่รับผิดต่อความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ถูกพิมพ์และจัดเก็บโดยผู้ใช้งาน  มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ด้วยการเพิ่มเติมเนื้อหา และ IPC อาจปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และ/หรือเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

IPC ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงของข้อมูลใดๆ รวมถึงในเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลอื่น หรือความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงของลิงค์หรือการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูล (รวมถึงไซต์อินเทอร์เน็ต) ภายนอก IPC นอกเหนือจากเนื้อหาแล้ว เว็บไซต์ยังให้ลิงค์ไปยังหรือจากไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ แหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ IPC ดังนั้น ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำของข้อมูลที่พบในลิงค์อินเทอร์เน็ตภายนอกดังกล่าว

เครื่องมือค้นหาข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้จัดไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลได้ทันที อย่างไรก็ตาม IPC ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำของเครื่องมือค้นหาดังกล่าว และไม่รับประกันหรือรับรองว่าเครื่องมือค้นหานั้นปราศจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือมีข้อมูลครบถ้วน

อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อที่ปลอดภัย และการสื่อสารไปยังและจากเว็บไซต์ต่างๆ อาจถูกสกัดกั้นหรือปรับเปลี่ยนในการถ่ายโอนผ่าน IPC ไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์หรือลิงค์เหล่านี้ปราศจากสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว