สภาพการจ้างงาน

สิทธิ์ของคุณในสถานที่ทำงาน

นักศึกษาต่างชาติหลายคนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ทำงานแบบไม่เต็มเวลาหรือแบบชั่วคราวเพื่อหารายได้ในการดำรงชีพ ในประเทศออสเตรเลีย เรามีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองซึ่งครอบคลุมถึงสถานที่ทำงานด้วย ส่วนนี้มีเนื้อหาที่คุณต้องการทราบก่อนเริ่มทำงาน

เข้าใจสิทธิ์ของคุณ

ทุกคนที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำและเงื่อนไขการทำงานโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ตรวจสอบระเบียบของวีซ่าของคุณ

โดยทั่วไป ผู้ถือวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียสามารถทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเปิดภาคเรียน และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงหยุดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรตรวจสอบระเบียบวีซ่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ก่อนเริ่มหางานทำ ตรวจสอบระเบียบของการรับรองสิทธิ์วีซ่าทางออนไลน์(Visa Entitlement Verification Online (VEVO))

เริ่มทำงาน

ก่อนที่คุณจะตกลงทำงานที่ใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่า

  • คุณจะได้รับค่าจ้างเท่าใด ชำระค่าจ้างเมื่อใด และชำระค่าจ้างอย่างไร
  • ชั่วโมงและวันที่ต้องทำงาน
  • เงื่อนไขการทำงานของคุณ
  • คุณจะได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลา (full time) แบบไม่เต็มเวลา (part time) แบบชั่วคราว (casual) หรือได้รับการว่าจ้างในฐานะผู้รับจ้าง (contractor)

การเลือกปฏิบัติ

สถานที่ทำงานทุกแห่งในประเทศออสเตรเลียถูกควบคุมด้วยกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของรัฐและรัฐบาลกลาง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากคุณถูกเลือกปฏิบัติในประเด็นเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ สถานภาพสมรส ความรับผิดชอบของครอบครัว การตั้งครรภ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ รากเหง้าหรือสังคมที่มา

ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม

Fair Work Ombudsman logo

ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Ombudsman) รับผิดชอบในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่ทำงานในประเทศออสเตรเลีย และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และความรับผิดชอบในการทำงาน โดยผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมสามารถช่วย