Khả năng tiếp cận

Khả năng tiếp cận

Chúng tôi đã phát triển trang web này để đảm bảo rằng nội dung ở đây được nhiều người biết đến nhất, bao gồm những người đọc sử dụng công nghệ hoặc các tính năng hỗ trợ tiếp cận. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn thiết kế web có khả năng tiếp cận, chúng tôi thừa nhận sự đa dạng của các phương thức truyền thông, những công nghệ có sẵn và khả năng của người sử dụng web trong cộng đồng.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng trang web của chúng tôi tuân thủ các Hướng dẫn Truy cập Nội dung Web 2.0 (thường được gọi là WCAG 2.0).

Theo những hướng dẫn này, tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi phải có thể tiếp cận và sử dụng cho những người có các khả năng khác nhau, bao gồm người cao tuổi và những người suy giảm thị lực, thính lực, nhận thức hoặc vận động.

Những tài liệu của bên thứ ba này có thể không tuân theo các tiêu chuẩn mà Bộ Thủ hiến & Nội các tuân theo (Department of Premier & Cabinet).