Khước từ

Khước từ

Thông tin pháp lý và các thông báo

Dù tài liệu ở trong trang web này đã được trình bày cẩn thận hết sức có thể thì Information and Privacy Commission NSW (IPC) không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng tài liệu này không có lỗi hoặc không thiếu sót hoặc tài liệu này là toàn diện.

IPC khước từ, trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả những cam kết, tuyên bố hoặc xác nhận, dù được thể hiện hay ngụ ý, liên quan đến tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả những cam kết ngầm hiểu về khả năng bán được hàng, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể nào đó, hoặc không xâm phạm.

Ngoài ra IPC không đảm bảo hoặc chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến chất lượng, khả năng áp dụng hoặc tính chính xác của tài liệu này.

Tài liệu này được cung cấp khi hiểu rằng IPC và nhân viên và các đại lý của cơ quan này không phải chịu trách nhiệm (bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm bởi lý do sơ suất) đối với người sử dụng trang web này cho bất cứ mất mát, thiệt hại, hay phí tổn nào dù trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt, gây ra bởi, hoặc phát sinh do bất cứ người nào sử dụng hoặc dựa vào tài liệu này và dù gây ra bởi bất cứ lỗi, thiết sót hay tuyên bố sai nào trong tài liệu này hoặc có quy định khác. Những người sử dụng trang web này sẽ chịu trách nhiệm tự đánh giá tài liệu và cần xác minh tất cả những tuyên bố, khẳng định và thông tin liên quan với các tư vấn viên chuyên nghiệp của chính họ.

Hơn nữa, trong khi tài liệu này được coi là đúng và chính xác tại thời điểm phát hành, những thay đổi trong hoàn cảnh sau thời gian phát hành có thể tác động đến tính chính xác của tài liệu này. Tài liệu này có thể thay đổi mà không báo trước và IPC không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác của những thông tin được người sử dụng in ra hay được lưu trữ. Những thay đổi được đưa vào tài liệu này theo định kỳ và IPC có thể cải thiện và/hoặc thay đổi tài liệu này và/hoặc trang web này bất cứ lúc nào.

IPC không chịu trách nhiệm cho tính chính xác, tính hiện thời, độ tin cậy và độ đúng đắn của bất cứ thông tin nào trong tài liệu này do các bên thứ ba cung cấp cũng như tính chính xác, tính hiện thời, độ tin cậy và độ đúng đắn của các liên kết hay tham chiếu đến các nguồn thông tin (bao gồm các trang internet) ngoài thông tin của IPC. Ngoài tài liệu này, trang web còn cung cấp các liên kết đến và từ các trang trên mạng internet khác. Những nguồn thông tin bên ngoài này nằm ngoài tầm kiểm soát của IPC và do đó, trách nhiệm của người sử dụng internet là tự đưa ra quyết định về tính chính xác, độ tin cậy và độ đúng đắn của thông tin tìm được trên các liên kết internet bên ngoài này.

Các công cụ tìm kiếm được cung cấp trên trang web này để hỗ trợ người sử dụng internet tìm nguồn một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, IPC không chịu trách nhiệm cho tính chính xác, tính hiện thời, độ tin vậy và độ đúng đắn của các phương tiện tìm kiếm của mình, và không đảm bảo hay tuyên bố rằng các phương tiện tìm kiếm này không có lỗi hoặc không bỏ xót; hoặc rằng các phương tiện này là toàn diện.

Mạng internet không phải là một phương tiện an toàn và những thông tin liên lạc đến hoặc từ trang web này có thể bị chặn hoặc thay đổi trong khi chuyển tiếp. IPC không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng trang web này hoặc bất cứ trang được liên kết nào không có bất kỳ cái gì có thể gây hại cho bất cứ máy tính nào được dùng để truy cập trang này.