การเข้าถึง

การเข้าถึง

เราพัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีเนื้อหาให้กับผู้อ่านหลากหลายประเภทมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงผู้อ่านที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือการอ่านหรือคุณลักษณะต่างๆ ในการเข้าใช้งาน เมื่อปฏิบัติตามแนวทางการเข้าใช้งานในการออกแบบเว็บไซต์ เรารับทราบถึงความหลากหลายของวิธีการสื่อสาร เทคโนโลยีและความสามารถของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในชุมชน

เราใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) (หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม WCAG 2.0)

ภายใต้แนวปฏิบัติเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราต้องสามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้โดยบุคคลที่มีความสามารถทุกระดับ รวมถึงผู้สูงอายุและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การรับรู้ หรือการเคลื่อนไหว

โดยเราได้เผยแพร่เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ที่ได้รับจากบุคคลอื่น เอกสารที่ได้มาจากบุคคลอื่นเหล่านี้อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Department of Premier & Cabinet) ถือปฏิบัติ